ඔබ කැමති

ස්වභාවික මොනෝමර් සැපයුම්කරු

Radix Bupleuri සාරය

Radix Bupleuri Extracts

බහු වාර්ෂික ඔසු Bupleurum chinensis DC මූලය.හෝ Umbelliferae පවුලේ Bupleurum scorzonerifolium.Bei Chai Hu හෝ Nan Chai Hu ලෙස වෙනම නම් කර ඇත.Bei Chai Hu ප්‍රධාන වශයෙන් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ Hebei, Henan, Liaoning පළාත්වල ය;Nan Chai Hu ප්‍රධාන වශයෙන් චීනයේ Hubei, Sichuan, Anhui පළාත්වල නිෂ්පාදනය කෙරේ.සාමාන්‍යයෙන් Bei Chai Hu ඖෂධයක් ලෙස භාවිතා කිරීම වඩා හොඳය.එය තාපය බාහිර ප්රතිකාර ලිහිල් කිරීමට, පැතලි අක්මාව, උදරය distention ප්රතිකාර කිරීමට භාවිතා වේ